fbpx

Regulamin salonu

Regulamin Salonu SH-Beauty

Młodych Patriotów 7, Gliwice

 

1. Godziny otwarcia Salonu SH-Beauty: pn/wt/pt od 10:00-18, śr/czw 10.00 – 20.00 sobota-9:00-14:00. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb klientów. Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wyżej wymienione, ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty.

2. Prosimy o punktualne przybycie na umówiony zabieg. O ewentualnym spóźnieniu lub nieobecności prosimy informować z jednodniowym wyprzedzeniem, a w niemożliwych do przewidzenia sytuacjach przynajmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem. W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy wykonania zabiegu w pełnym umówionym zakresie.

3. Zamówienie usługi w Salonie SH-Beauty jest równoznaczny ze złożeniem przez Klientkę/Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.

4. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów Salonowi SH-Beauty jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Salon SH-Beauty zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Salon nie będzie przekazywał tych danych innym instytucjom, firmom i osobom.

5. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klienta/Klientki.

6. Klientka/Klient umawiając się na zabieg zobowiązana/y jest to podania prawdziwego imienia, nazwiska, oraz aktualnego numeru telefonu. W przypadku, gdy tożsamość lub wiek Klienta będzie podlegała wątpliwościom obsługa Salonu, jest upoważniona do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

7. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierowa osobiście lub telefonicznie pod numerem 797009762. Ewentualne zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.

8. W przypadku, gdy Klientka/klient dwukrotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy

umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zapłaty zaliczki, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie.

9. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

10. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.

11. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z Klientką/Klientem wywiad oraz prosi o wypełnienie ankiety medycznej w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.

12. Klientki i Klienci przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć biżuterię jeżeli tego wymaga zabieg.

13. Wykonanie zabiegu mezoterapii igłowej, mikrodermabrazji diamentowej i innych zabiegów z użyciem prądów lub naruszających ciągłość tkanek wymaga pisemnej zgody Klientki/Klienta na jego wykonanie. W przypadku odmowy podpisania zgody zabieg nie będzie zrealizowany.

14. Klientki i Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfa- tycznego, naurologicznego, psychicznego, skóry, kostnego, w szczególności: o rozruszniku serca, kardio- wertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, amalgamatach, me- talowych implantach w ciele, przebytych udarach itd). Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klientki i Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

15. Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia, fartuchu, okularach ochronnych i maseczce. Do zabiegów wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: tampony, rękawiczki, ręczniki, waciki, ligninę, gaziki, serwety, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o niebezpiecznych odpadach medycznych. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku z użyciem autoklawu klasy medycznej. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.

16. W przypadku wątpliwości lub obaw związanych z wykonywanym zabiegiem pracownicy są obowiązani w sposób jasny, klarowny i rzetelny udzielić wyczerpującej informacji na temat wykonywanego zabiegu oraz skutkach jego wykonania.

17. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salony są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klientka/Klient korzystając z usług Salonu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

18. Personel Salonu w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.

19. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

20. W przypadku wykupienia pakietów Liporadiologii Vinci ® Klient/Klientka zobowiązani są z zapoznaniem się z Regulaminem jego korzystania, który znajduje się na www.sh-beauty.pl lub www.sandrahomik.com bądź w placówce Salonu.

21. Termin zabiegu można zmienić maksymalnie 24h przed wyznaczonym terminem. W przypadku nieodwołania terminu zabieg jest uznawany jako wykorzystany i przepada. Nie ma możliwości przełożenia wizyty na inny dzień.